I. Postanowienia ogólne

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (określane jako „RODO”).

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Smartvent Michał Rzyski
ul. Australijska 54
54-404 Wrocław
NIP: 894-282-18-47

3. Kontakt
e-mail: biuro@smartvent.pl
adres pocztowy: ul. Robotnicza 68a, 53-608 Wrocław

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
1. przygotowania oferty,

2. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umów,

3. archiwizacji danych dotyczących złożonych zamówień, zawartych umów oraz zgłaszanych reklamacji,

4. udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane pytania, zgłaszane uwagi, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje oraz prowadzenie dalszej korespondencji w przedmiotowych sprawach,

5. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,

6. rozpatrywania reklamacji oraz wystawiania dokumentów księgowych.

Przetwarzana jest następująca kategoria danych:
1. przetwarzamy tylko te dane, które nam Państwo udostępniliście,

2. dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania,

3. dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze,

4. komentarze: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna na stronie: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza,

5. media: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane:

1. podmiotom współpracującym i kontrahentom,

2. firmie informatycznej,

3. firmie księgowej,

4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą odpowiedzialne za dostarczenie Państwa przesyłek.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

III. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków ręcznych, elektronicznych i informatycznych, według procedur powiązanych z wymienionymi powyżej celami oraz zgodnie z przepisami.

2. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

IV. Uprawnienia przysługujące osobom, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

5. prawo do przenoszenia danych,

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne.

V. Gwarancja poufności danych

Gwarantujemy Państwu, że powierzone nam dane osobowe przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Powierzone nam dane są poufne.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jej opublikowania na stronie internetowej portalu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO.